I nedenstående oversigt kan du se i hvilket udgivelse en given lov er optrykt.

Kaldenavn Officiel titel Lovhæfte Lovbog Socialret§
Adoptionslov (Adoptionslov) - - X
Aktivlov (Lov om aktiv socialpolitik) Kontanthjælpslove Forsørgelse af voksne X
Arbejdsløshedsforsikringslov (Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.) Beskæftigelsesindsatslove (§§ 46-73, 85 c-87 a & 98-118) X (§§ 46-75 g & 83-118)
Arbejdsskadelov (Lov om arbejdsskadesikring) X (Kapitel 1-8 (§§ 1-47)
Barselslov (Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselsloven) Sygdoms- og barsellove mv. Sygdom og barsel X
Barselsudligningsloven (Lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked (barselsudligningsloven) Sygdoms- og barsellove mv. Sygdom og barsel
Beskæftigelsesindsatslov (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) Beskæftigelsesindsatslove Beskæftigelsesindsats X
Beskæftigelsesorganiseringslov (Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.) Beskæftigelsesindsatslove Beskæftigelsesindsats X
Betalingslov (Lov om offentlige betalinger m.v.) Sagsbehandling
Bidragsopkrævningslov (Lov om opkrævning af underholdsbidrag) Familieforhold og civilret
Borgerservicelov (Lov om kommunale borgerservicecentre og fælleskommunale callcentre) Sagsbehandling
Borgerstyrede budgetter - lov (Lov om forsøg med personlige borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere) Servicelove Sagsbehandling -
Bortvisnings- og tilholdslov (Lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning) Familieforhold og civilret X
Børn/unge mv., COVID-19 - lov (Lov om midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet og folkehøjskoleområdet og for den frie folkeoplysende virksomhed til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19) - Dagtilbud til børn og unge -
Børne- og ungeydelseslov (Lov om en børne- og ungeydelse) Familieforhold og civilret X
Børneattestlov Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v. Dagtilbud til børn og unge - Familieforhold og civilret
Børneerstatningslov (Lov om hæftelse for børns erstatningsansvar og om skærpet erstatningsansvar for anstiftere og ledere af opløb) Familieforhold og civilret
Børneforsørgelseslov (Lov om børns forsørgelse) Familieforhold og civilret X
Børnelov (Børnelov) Familieforhold og civilret X
Børnekonventionen Børnekonvention - - X
Børnetilskudslov (Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag) Familieforhold og civilret X
Børnetilskudslov, midlertidigt (Lov om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere) - Familieforhold og civilret X
CPR-lov (Lov om Det Centrale Personregister) Sagsbehandling
Dagtilbuds/folkeskolevelfærdsaftalelov (Lov om velfærdsaftaler på dagtilbudsområdet og folkeskoleområdet) - Dagtilbud til børn og unge -
Dagtilbudslov (Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge) - Dagtilbud til børn og unge
Danskuddannelseslov (Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.) Udlændingelove
Databeskyttelsesloven (Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven)) Forvaltningslove Sagsbehandling X
Delpensionslov (Lov om delpension) Pensionslove -
Digital postlov (Lov om Digital Post fra offentlige afsendere) Sagsbehandling -
Efterløns- og fleksydelsesbidragsbetalingslov Lov om kontant og skattefri udbetalign af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag Kontanthjælpslove Forsørgelse af voksne -
Erstatningsansvarslov (Lov om erstatningsansvar) Familieforhold og civilret
Etnisk ligebehandlingslov (Lov om etnisk ligebehandling) Udlændingelove
Evalueringsinstitutlov (Lov om Danmarks Evalueringsinstitut) Dagtilbud til børn og unge
Familieretshuset (Lov om Familieretshuset) - Bistand til børn og unge, Familieforhold og civilret -
Fleksydelseslov (Lov om fleksydelse) Kontanthjælpslove Forsørgelse af voksne -
Folkeskolelov (Lov om folkeskolen) Bistand til børn og unge (§§ 3-4, §§ 20-22, § 30 a & §§ 51-51 a) - Dagtilbud til børn og unge (§§ 1-5, 11-19, 20-39 og 49-56 b)
Forskelsbehandlingslov (Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.) Udlændingelove
Forvaltningslov (Forvaltningslov) Forvaltningslove Sagsbehandling X
Forældreansvarslov (Forældreansvarslov) Servicelove Bistand til børn og unge - Familieforhold og civilret X
Fraværslov (Lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager) Sygdoms- og barsellove mv. Sygdom og barsel
Fremmedsprogstolkelov (Lov om en certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet) Sundhedslove - -
Fremtidsfuldmagtslov (Lov om fremtidsfuldmagter) - Familieforhold og civilret X
Førtidspensionslov (Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.) Pensionslove Social pension -
Gebyrlov (Lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner (gebyrloven)) Sagsbehandling
Grundloven (Danmarks Riges Grundlov) X
Gældsinddrivelseslov (Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige) Forvaltningslove Sagsbehandling
Handicapforskelsbehandlingslov (Lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap) Servicelove Voksne handicappede og ældre X
Handicapkompensationslov (Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.) Beskæftigelsesindsatslove Beskæftigelsesindsats X
Handicapkonvention (FN's Konvention om rettigheder for personer med handicap og tillægsprotokol) X
Handicapungdomsuddannelseslov (Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov) Voksne handicappede og ældre
Helbredslov (Lov om brug af helbredsoplysninger m.v. på arbejdsmarkedet) Sygdoms- og barsellove mv. Sygdom og barsel
Hjemrejselov Lov om hjemrejse for udlændinge uden lovligt ophold (hjemrejseloven) Udlændingelove - -
Hørehandicaplov (Lov om tolkning til personer med hørehandicap) Servicelove
Igu-lov (Lov om integrationsgrunduddannelse (igu)) Udlændingelove -  
Indfødsretslov (Lov om dansk indfødsret) Udlændingelove
Indkomstregisterlov (Lov om et indkomstregister) Sagsbehandling
Integrationslov (Lov om integration af udlændinge i Danmark) Udlændingelove Forsørgelse af voksne X
Kommunal samarbejdslov (Lov om forpligtende kommunale samarbejder) Sagsbehandling
Kommunal ungeindsatslov (Lov om kommunal indsats for unge under 25 år.) Beskæftigelsesindsatslove Beskæftigelsesindsats X
Kommunefinansieringslov (Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne) Forvaltningslove Sagsbehandling X
Kommunestyrelseslov (Lov om kommunernes styrelse) X
Konkurslov (Gældssanering) (Konkurslov) §§ 197-237 Familieforhold og civilret
Lejelov (Lov om leje) Familieforhold og civilret (§§ 103, 165,167) -
Ligebehandlingslov (Lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselorlov m.v.) Sygdoms- og barsellove mv. Sygdom og barsel
Ligebehandlingsnævnslov (Lov om Ligebehandlingsnævnet) Servicelove, Udlændingelove, Sygdoms- og barsellove mv.
Lønindeholdelseslov (Lov om Det Fælles Løn­indeholdelsesregister) Sagsbehandling
Menneskerettighedskonvention (Lov om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention) Sagsbehandling X
Nemrefusion-lov (Lov om digital løsning til brug for anmeldelse af sygefravær og anmodning om refusion og tilskud m.v. (Nemrefusion) Sygdoms- og barsellove mv. Sygdom og barsel
Offentlighedslov (Lov om offentlighed i forvaltningen) Forvaltningslove Sagsbehandling X
Offererstatningslov (Lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser) Familieforhold og civilret
Ombudsmandslov (Lov om Folketingets Ombudsmand) Sagsbehandling X
Pensionslov (Lov om social pension) Pensionslove Social pension X
Psykiatrilov (Lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v.) X
Repatrieringslov (Repatrieringslov) Udlændingelove
Retsplejelov (uddrag) (Lov om rettens pleje) (§§ 1-21, 27 a-b, 60-61, 95-118 e, 168-195, 224-248, 323-336, 448-475 i, 478-486, 507-527, 536-537, 596-626, 686-693, 745 e, 750-754 e, 771-772, 808-830, 1018 Forvaltningslove (Kapitel 31 (§§ 323-336) og Kapitel 75 (§§ 808-811)) Bistand til børn og unge (§§ 115-115 a, §§ 821 a-g) - Familieforhold og civilret (Kapitel 31 (§§ 323-336), Kapitel 42-42 a (§§ 448-456 o), Kapitel 45 (§§ 478-486), Kapitel 47 (§§ 507-527)) - Sagsbehandling (Kapitel 31 (§§ 323-336) og Kapitel 75 (§§ 808-811)) -
Retssikkerhedslov (Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område) Forvaltningslove Voksne handicappede og ældre §§ 30-37 a & § 87) - Sagsbehandling X
Rygelov (Lov om røgfri miljøer) Sundhedslove Dagtilbud til børn og unge
Seniorjoblov (Lov om seniorjob) Beskæftigelsesindsatslove Beskæftigelsesindsats
Seniorpensionsenheden (Lov om Seniorpensionsenheden) Pensionslove Social pension X
Seniorpræmielov (Lov om en skattefri seniorpræmie) Pensionslove Social pension -
Servicelov (Lov om social service) Servicelove Bistand til børn og unge (§§ 1-78, §§ 82 a-84, § 86, §§ 101-101 a, §§ 112-117 & §§ 137 a-196) - Familieforhold og civilret (Kapitel 27: §§ 152-155 b) - Voksne handicappede og ældre (Afsnit I-III - §§ 1-18 a) og Afsnit V-IX - §§ 79-141, §§ 148-151 c, §§ 161-166, §§ 173-196) X
Sociale Investeringsfond Lov om Den Sociale Investeringsfond Forvaltningslove -
Socialpædagogisk ledsagelse – lov (Lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie)  Servicelove Voksne handicappede og ældre X
Socialt frikortslov (Lov om forsøg med et socialt frikort) Servicelove Voksne handicappede og ældre -
Socialtilsynslov (Lov om socialtilsyn) Servicelove Sagsbehandling X
Specialundervisningslov (Lov om specialundervisning for voksne) Voksne handicappede og ældre
Stofmisbrugslov (Lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling) Bistand til børn og unge X
Straffelov (Straffeloven) Forvaltningslove (§§ 152-152 f, §§ 263-264 d, § 279 og §§ 289-289 a) Bistand til børn og unge (§§ 15, 33, 74 a, § 81 & 82-83) - Sagsbehandling (§§ 119-119 a, §§ 152-152 f, §§ 263-264 d, § 279 & §§ 289-289 a, § 291) X (§ 141, §§ 144-145, §§ 152-152 f, §§ 156-157, § 263, § 277, § 279 & §§ 289-289 a)
Sundhedsautorisationslov (Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed) Sundhedslove
Sundhedsklage- og erstatningslov (Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet) Sundhedslove
Sundhedslov (Sundhedsloven) Sundhedslove Bistand til børn og unge (§ 142) - Voksne handicappede og ældre (Kapitel 66 - §§ 212-221) X (Kapitel 1-11 (§§ 1-51), 13-15 a (§§ 57-73 i), 17-18 (§§ 79-85) 34-42(§§ 118-157 a))
Sygedagpengelov (Lov om sygedagpenge) Sygdoms- og barsellove mv. Sygdom og barsel X
Tvangsindgrebslov (Lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter) Forvaltningslove Sagsbehandling X
Udbetaling Danmark - lov (Lov om Udbetaling Danmark) Sagsbehandling X
Uddannelsesudgiftslov (Lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m.) Beskæftigelsesindsatslove Beskæftigelsesindsats X
Udlændingelov (Udlændingeloven) Udlændingelove Familieforhold og civilret (Kapitel 1-6 – §§ 1-37 e) X (§§ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 a-c,11, 17, 18 og 19)
Udlændinges uddannelseskvalifikationer - lov (Lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v.) Udlændingelove
Ukrainelov (Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine) Udlændingelove - -
Ungdomskriminalitetslov (Lov om ungdomskriminalitet) Servicelove Bistand til børn og unge -
Varigt inhabile (Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile) - Voksne handicappede og ældre - Bistand til børn og unge X
Veteranjoblov (Lov om jobordning for veteraner) Beskæftigelsesindsatslove Beskæftigelsesindsats X
Voksen- og ordblindeundervisningslov (Lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne) Voksne handicappede og ældre
Voksenansvarslov (Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge) Servicelove Bistand til børn og unge X
Voksenuddannelsesstøttelov (Lov om statens voksenuddannelsesstøtte) Beskæftigelsesindsats
Værgemålslov (Værgemålslov) Familieforhold og civilret X
Whistleblowerlov (Lov om beskyttelse af whistleblowere) - Sagsbehandling X
Ægtefællepensionslov (Lov om bevarelse af ret til ægtefællepension ved separation og skilsmisse) Familieforhold og civilret
Ægtefælleskiftelov (Lov om ægtefælle­skifte m.v.) Familieforhold og civilret
Ægefælleøkonomilov (Lov om ægtefællers økonomiske forhold) Familieforhold og civilret
Ægteskabslov (Lov om ægteskabs indgåelse og opløsning) Familieforhold og civilret
Ældrevelfærdsaftalelov (Lov om velfærdsaftaler på ældreområdet) Servicelove Voksne handicappede og ældre -