I nedenstående oversigt kan du se i hvilket udgivelse en given lov er optrykt.

Kaldenavn Officiel titel Lovhæfte Lovbog Socialret§ Lovbemærkningsserien
Adoptionslov (Adoptionslov) - - X  
Aktivlov (Lov om aktiv socialpolitik) Kontanthjælpslove Forsørgelse af voksne X  
Arbejdsløshedsforsikringslov (Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.) Beskæftigelsesindsatslove (§§ 46-73, 85 c-87 a & 98-118) X ((§§ 46-73, 83-84, 86-87 b, 93-100, 101-118)  
Barnets lov Barnets lov Servicelove Bistand til børn og unge X Barnets lov
Barselslov (Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselsloven) Sygdoms- og barsellove mv. Sygdom og barsel  
Barselsudligningsloven (Lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked (barselsudligningsloven) Sygdoms- og barsellove mv. Sygdom og barsel  
Beskæftigelsesindsatslov (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) Beskæftigelsesindsatslove Beskæftigelsesindsats X  
Beskæftigelsesorganiseringslov (Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.) Beskæftigelsesindsatslove Beskæftigelsesindsats X  
Betalingslov (Lov om offentlige betalinger m.v.) Sagsbehandling  
Bidragsopkrævningslov (Lov om opkrævning af underholdsbidrag) Familieforhold og civilret  
Borgerservicelov (Lov om kommunale borgerservicecentre og fælleskommunale callcentre) Sagsbehandling  
Borgerstyrede budgetter - lov (Lov om forsøg med personlige borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere) Servicelove Sagsbehandling -  
Bortvisnings- og tilholdslov (Lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning) Familieforhold og civilret X  
Børne- og ungeydelseslov (Lov om en børne- og ungeydelse) Familieforhold og civilret  
Børneattestlov Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v. Dagtilbud til børn og unge - Familieforhold og civilret  
Børneerstatningslov (Lov om hæftelse for børns erstatningsansvar og om skærpet erstatningsansvar for anstiftere og ledere af opløb) Familieforhold og civilret  
Børneforsørgelseslov (Lov om børns forsørgelse) Familieforhold og civilret X  
Børnelov (Børnelov) Familieforhold og civilret X  
Børnekonventionen Børnekonvention - - X  
Børnetilskudslov (Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag) Familieforhold og civilret X  
Børnetilskudslov, midlertidigt (Lov om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere) - Familieforhold og civilret X  
CPR-lov (Lov om Det Centrale Personregister) Sagsbehandling  
Dagtilbuds/folkeskolevelfærdsaftalelov (Lov om velfærdsaftaler på dagtilbudsområdet og folkeskoleområdet) - Dagtilbud til børn og unge -  
Dagtilbudslov (Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge) - Dagtilbud til børn og unge  
Danskuddannelseslov (Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.) Udlændingelove  
Databeskyttelsesloven (Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven)) Forvaltningslove Sagsbehandling X  
Delpensionslov (Lov om delpension) Pensionslove -  
Digital postlov (Lov om Digital Post fra offentlige afsendere) Sagsbehandling -  
Digital selvbetjening, fritagelse, lov Lov om fravigelse fra obligatorisk digital selvbetjening Forvaltningslove Sagsbehandling X  
Efterløns- og fleksydelsesbidragsbetalingslov Lov om kontant og skattefri udbetalign af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag Kontanthjælpslove Forsørgelse af voksne -  
Ekstra økonomisk støttelov Lov om en ekstra økonomisk støtte til modtagere af ældrecheck, engangsbeløb til uddannelsessøgende, der modtager stipendium som tillæg på grund af en funktionsnedsættelse eller som enlige forsørgere samt ophævelse af lov om den sociale pensionsfond Pensionslove - -  
Erstatningsansvarslov (Lov om erstatningsansvar) Familieforhold og civilret  
Etnisk ligebehandlingslov (Lov om etnisk ligebehandling) Udlændingelove  
Evalueringsinstitutlov (Lov om Danmarks Evalueringsinstitut) Dagtilbud til børn og unge  
Familieretshuset (Lov om Familieretshuset) - Bistand til børn og unge, Familieforhold og civilret -  
Fleksydelseslov (Lov om fleksydelse) Kontanthjælpslove Forsørgelse af voksne -  
Folkeskolelov (Lov om folkeskolen) Bistand til børn og unge (§§ 3-4, §§ 20-22, § 30 a & §§ 51-51 a) - Dagtilbud til børn og unge (§§ 1-5, 11-19, 20-39 og 49-56 b)  
Forskelsbehandlingslov (Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.) Udlændingelove  
Forvaltningslov (Forvaltningslov) Forvaltningslove Sagsbehandling X  
Forældreansvarslov (Forældreansvarslov) Servicelove Bistand til børn og unge - Familieforhold og civilret X  
Fraværslov (Lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager) Sygdoms- og barsellove mv. Sygdom og barsel  
Fremmedsprogstolkelov (Lov om en certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet) Sundhedslove - -  
Fremtidsfuldmagtslov (Lov om fremtidsfuldmagter) - Familieforhold og civilret  
Førtidspensionslov (Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.) Pensionslove Social pension -  
Gebyrlov (Lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner (gebyrloven)) Sagsbehandling  
Grundloven (Danmarks Riges Grundlov) X  
Gældsinddrivelseslov (Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige) Forvaltningslove Sagsbehandling  
Handicapforskelsbehandlingslov (Lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap) Servicelove Voksne handicappede og ældre X  
Handicapkompensationslov (Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.) Beskæftigelsesindsatslove Beskæftigelsesindsats X  
Handicapkonvention (FN's Konvention om rettigheder for personer med handicap og tillægsprotokol) X  
Handicapungdomsuddannelseslov (Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov) Voksne handicappede og ældre  
Helbredslov (Lov om brug af helbredsoplysninger m.v. på arbejdsmarkedet) Sygdoms- og barsellove mv. Sygdom og barsel  
Hjemrejselov Lov om hjemrejse for udlændinge uden lovligt ophold (hjemrejseloven) Udlændingelove - -  
Hørehandicaplov (Lov om tolkning til personer med hørehandicap) Servicelove  
Igu-lov (Lov om integrationsgrunduddannelse (igu)) Udlændingelove -    
Indfødsretslov (Lov om dansk indfødsret) Udlændingelove  
Indkomstregisterlov (Lov om et indkomstregister) Sagsbehandling  
Inflationshjælpslov (Lov om inflationshjælp til økonomisk udsatte børnefamilier) Kontanthjælpslove - -  
Integrationslov (Lov om integration af udlændinge i Danmark) Udlændingelove Forsørgelse af voksne X  
Kommunal samarbejdslov (Lov om forpligtende kommunale samarbejder) Sagsbehandling  
Kommunal ungeindsatslov (Lov om kommunal indsats for unge under 25 år.) Beskæftigelsesindsatslove Beskæftigelsesindsats X  
Kommunefinansieringslov (Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne) Forvaltningslove Sagsbehandling X  
Kommunestyrelseslov (Lov om kommunernes styrelse) X  
Konkurslov (Gældssanering) (Konkurslov) §§ 197-237 Familieforhold og civilret  
Lejelov (Lov om leje) Familieforhold og civilret (§§ 103, 165,167) -  
Ligebehandlingslov (Lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselorlov m.v.) Sygdoms- og barsellove mv. Sygdom og barsel  
Ligebehandlingsnævnslov (Lov om Ligebehandlingsnævnet) Servicelove, Udlændingelove, Sygdoms- og barsellove mv.  
Lønindeholdelseslov (Lov om Det Fælles Løn­indeholdelsesregister) Sagsbehandling  
Menneskerettighedskonvention (Lov om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention) Sagsbehandling X  
Nemrefusion-lov (Lov om digital løsning til brug for anmeldelse af sygefravær og anmodning om refusion og tilskud m.v. (Nemrefusion) Sygdoms- og barsellove mv. Sygdom og barsel  
Offentlighedslov (Lov om offentlighed i forvaltningen) Forvaltningslove Sagsbehandling X  
Offererstatningslov (Lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser) Familieforhold og civilret  
Ombudsmandslov (Lov om Folketingets Ombudsmand) Sagsbehandling X  
Pensionslov (Lov om social pension) Pensionslove Social pension X  
Psykiatrilov (Lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v.) X  
Repatrieringslov (Repatrieringslov) Udlændingelove  
Retsplejelov (uddrag) (Lov om rettens pleje) (§§ 1-21, 27 a-b, 60-61, 95-118 e, 168-195, 224-248, 323-336, 448-475 i, 478-486, 507-527, 536-537, 596-626, 686-693, 745 e, 750-754 e, 771-772, 808-830, 1018 Forvaltningslove (Kapitel 31 (§§ 323-336) og Kapitel 75 (§§ 808-811)) Bistand til børn og unge (§§ 115-115 a, §§ 821 a-g) - Familieforhold og civilret (Kapitel 31 (§§ 323-336), Kapitel 42-42 a (§§ 448-456 o), Kapitel 45 (§§ 478-486), Kapitel 47 (§§ 507-527)) - Sagsbehandling (Kapitel 31 (§§ 323-336) og Kapitel 75 (§§ 808-811)) -  
Retssikkerhedslov (Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område) Forvaltningslove Voksne handicappede og ældre §§ 30-37 a & § 87) - Sagsbehandling X  
Rygelov (Lov om røgfri miljøer) Sundhedslove Dagtilbud til børn og unge  
Seniorjoblov (Lov om seniorjob) Beskæftigelsesindsatslove Beskæftigelsesindsats  
Seniorpensionsenheden (Lov om Seniorpensionsenheden) Pensionslove Social pension  
Seniorpræmielov (Lov om en skattefri seniorpræmie) Pensionslove Social pension -  
Servicelov (Lov om social service) Servicelove Bistand til børn og unge (§§ 1-78, §§ 82 a-84, § 86, §§ 101-101 a, §§ 112-117 & §§ 137 a-196) - Familieforhold og civilret (Kapitel 27: §§ 152-155 b) - Voksne handicappede og ældre (Afsnit I-III - §§ 1-18 a) og Afsnit V-IX - §§ 79-141, §§ 148-151 c, §§ 161-166, §§ 173-196) X  
Sociale Investeringsfond Lov om Den Sociale Investeringsfond Forvaltningslove -  
Socialpædagogisk ledsagelse – lov (Lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie)  Servicelove Voksne handicappede og ældre X  
Socialt frikortslov (Lov om forsøg med et socialt frikort) Servicelove Voksne handicappede og ældre -  
Socialtilsynslov (Lov om socialtilsyn) Servicelove Sagsbehandling X  
Specialundervisningslov (Lov om specialundervisning for voksne) Voksne handicappede og ældre  
Stofmisbrugslov (Lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling) Bistand til børn og unge X  
Straffelov (Straffeloven) Forvaltningslove (§§ 152-152 f, §§ 263-264 d, § 279 og §§ 289-289 a) Bistand til børn og unge (§§ 15, 33, 74 a, § 81 & 82-83) - Sagsbehandling (§§ 119-119 a, §§ 152-152 f, §§ 263-264 d, § 279 & §§ 289-289 a, § 291) X (§ 141, §§ 144-145, §§ 152-152 f, §§ 156-157, § 263, § 277, § 279 & §§ 289-289 a)  
Stu-lov (Lov om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (stu-loven)) - Voksne handicappede og ældre -  
Sundhedsautorisationslov (Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed) Sundhedslove  
Sundhedsklage- og erstatningslov (Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet) Sundhedslove  
Sundhedslov (Sundhedsloven) Sundhedslove Bistand til børn og unge (§ 142) - Voksne handicappede og ældre (Kapitel 66 - §§ 212-221) X (Kapitel 1-11 (§§ 1-51), 13-15 a (§§ 57-73 i), 17-18 (§§ 79-85) 34-42(§§ 118-157 a))  
Sygedagpengelov (Lov om sygedagpenge) Sygdoms- og barsellove mv. Sygdom og barsel X  
Tvangsindgrebslov (Lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter) Forvaltningslove Sagsbehandling  
Udbetaling Danmark - lov (Lov om Udbetaling Danmark) Sagsbehandling  
Uddannelsesudgiftslov (Lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m.) Beskæftigelsesindsatslove Beskæftigelsesindsats X  
Udlændingelov (Udlændingeloven) Udlændingelove Familieforhold og civilret (Kapitel 1-6 – §§ 1-37 e) X (§§ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 a-c,11, 17, 18 og 19)  
Udlændinges uddannelseskvalifikationer - lov (Lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v.) Udlændingelove  
Ukrainelov (Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine) Udlændingelove - -  
Ungdomskriminalitetslov (Lov om ungdomskriminalitet) Servicelove Bistand til børn og unge -  
Varigt inhabile (Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile) - Voksne handicappede og ældre - Bistand til børn og unge  
Veteranjoblov (Lov om jobordning for veteraner) Beskæftigelsesindsatslove Beskæftigelsesindsats  
Voksen- og ordblindeundervisningslov (Lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne) Voksne handicappede og ældre  
Voksenansvarslov (Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge) Servicelove Bistand til børn og unge X  
Voksenuddannelsesstøttelov (Lov om statens voksenuddannelsesstøtte) Beskæftigelsesindsats  
Værgemålslov (Værgemålslov) Familieforhold og civilret X  
Whistleblowerlov (Lov om beskyttelse af whistleblowere) - Sagsbehandling X  
Ægtefællepensionslov (Lov om bevarelse af ret til ægtefællepension ved separation og skilsmisse) Familieforhold og civilret  
Ægtefælleskiftelov (Lov om ægtefælle­skifte m.v.) Familieforhold og civilret  
Ægefælleøkonomilov (Lov om ægtefællers økonomiske forhold) Familieforhold og civilret  
Ægteskabslov (Lov om ægteskabs indgåelse og opløsning) Familieforhold og civilret  
Ældrevelfærdsaftalelov (Lov om velfærdsaftaler på ældreområdet) Servicelove Voksne handicappede og ældre -