I nedenstående oversigt kan du se i hvilket udgivelse en given lov er optrykt.

 

Kaldenavn Officiel titel Lovhæfte Lovbog Socialret§
Aktivlov (Lov om aktiv socialpolitik) kommenteret Kontanthjælpslove Forsørgelse af voksne X
Arbejdsløshedsforsikringslov (Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.) kommenteret Beskæftigelsesindsatslove (§§ 46-73, 85 c-87 a & 98-118) X (§§ 46-75 g & 83-118)
Arbejdsskadelov (Lov om arbejdsskadesikring) kommenteret X (Kapitel 1-8 (§§ 1-47)
Barselslov (Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselsloven) kommenteret Sygdoms- og barsellove mv. Sygdom og barsel X
Barselsudligningsloven (Lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked (barselsudligningsloven) kommenteret Sygdoms- og barsellove mv. Sygdom og barsel
Beskæftigelsesindsatslov (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) kommenteret Beskæftigelsesindsatslove Beskæftigelsesindsats X
Beskæftigelsesorganiseringslov (Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.) kommenteret Beskæftigelsesindsatslove Beskæftigelsesindsats X
Betalingslov (Lov om offentlige betalinger m.v.) Sagsbehandling
Bidragsopkrævningslov (Lov om opkrævning af underholdsbidrag) Familieforhold og civilret
Borgerservicelov (Lov om kommunale borgerservicecentre og fælleskommunale callcentre) Sagsbehandling
Bortvisnings- og tilholdslov (Lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning) Familieforhold og civilret X
Børne- og ungeydelseslov (Lov om en børne- og ungeydelse) kommenteret Familieforhold og civilret X
Børneattestlov Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v. Dagtilbud til børn og unge - Familieforhold og civilret
Børneerstatningslov (Lov om hæftelse for børns erstatningsansvar og om skærpet erstatningsansvar for anstiftere og ledere af opløb) Familieforhold og civilret
Børneforsørgelseslov (Lov om børns forsørgelse) kommenteret Familieforhold og civilret X
Børnelov (Børnelov) Familieforhold og civilret X
Børnekonventionen Børnekonvention - - X
Børnetilskudslov (Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag) kommenteret Familieforhold og civilret X
Børnetilskudslov, midlertidigt (Lov om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere) - Familieforhold og civilret X
Børn/unge mv., COVID Lov om midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet og folkehøjskoleområdet og for den frie folkeoplysende virksomhed til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19 - Dagtilbud til børn og unge -
CPR-lov (Lov om Det Centrale Personregister) Sagsbehandling
Dagtilbudslov (Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge) kommenteret - Dagtilbud til børn og unge
Danskuddannelseslov (Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.) kommenteret Udlændingelove
Databeskyttelsesloven (Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven)) Forvaltningslove Sagsbehandling X
Delpensionslov (Lov om delpension) kommenteret Pensionslove -
Digital postlov (Lov om Digital Post fra offentlige afsendere) Sagsbehandling -
Efterløns- og fleksydelsesbidragsbetalingslov Lov om kontant og skattefri udbetalign af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag Kontanthjælpslove Forsørgelse af voksne -
Erstatningsansvarslov (Lov om erstatningsansvar) Familieforhold og civilret
Etnisk ligebehandlingslov (Lov om etnisk ligebehandling) kommenteret Udlændingelove
Evalueringsinstitutlov (Lov om Danmarks Evalueringsinstitut) Dagtilbud til børn og unge
Familieretshuset (Lov om Familieretshuset) kommenteret - Bistand til børn og unge, Familieforhold og civilret -
Fleksydelseslov (Lov om fleksydelse) kommenteret Kontanthjælpslove Forørgelse af voksne -
Folkeskolelov (Lov om folkeskolen) Bistand til børn og unge (§§ 3-4, §§ 20-22, § 30 a & §§ 51-51 a) - Dagtilbud til børn og unge (§§ 1-5, 11-19, 20-39 og 49-56 b)
Forskelsbehandlingslov (Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.) Udlændingelove, Servicelove
Forvaltningslov (Forvaltningslov) kommenteret Forvaltningslove Sagsbehandling X
Forældreansvarslov (Forældreansvarslov) kommenteret Servicelove Bistand til børn og unge - Familieforhold og civilret X
Fraværslov (Lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager) kommenteret Sygdoms- og barsellove mv. Sygdom og barsel
Fremmedsprogstolkelov Lov om en certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet Sundhedslove - -
Fremtidsfuldmagtslov (Lov om fremtidsfuldmagter) - Familieforhold og civilret X
Førtidspensionslov (Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.) kommenteret Pensionslove Social pension -
Gebyrlov (Lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner (gebyrloven)) kommenteret Sagsbehandling
Grundloven (Danmarks Riges Grundlov) X
Gældsinddrivelseslov (Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige) kommenteret Forvaltningslove Sagsbehandling
Handicapforskelsbehandlingslov (Lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap) kommenteret Servicelove Voksne handicappede og ældre X
Handicapkompensationslov (Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.) kommenteret Beskæftigelsesindsatslove Beskæftigelsesindsats X
Handicapkonvention (FN's Konvention om rettigheder for personer med handicap og tillægsprotokol) X
Handicapungdomsuddannelseslov (Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov) Voksne handicappede og ældre
Helbredslov (Lov om brug af helbredsoplysninger m.v. på arbejdsmarkedet) Sygdoms- og barsellove mv. Sygdom og barsel
Hørehandicaplov (Lov om tolkning til personer med hørehandicap) kommenteret Servicelove
Igu-lov (Lov om integrationsgrunduddannelse (igu)) kommenteret Udlændingelove -  
Indfødsretslov (Lov om dansk indfødsret) kommenteret Udlændingelove
Indkomstregisterlov (Lov om et indkomstregister) Sagsbehandling
Integrationslov (Lov om integration af udlændinge i Danmark) kommenteret Udlændingelove Forørgelse af voksne X
Kommunal samarbejdslov (Lov om forpligtende kommunale samarbejder) Sagsbehandling
Kommunal ungeindsatslov (Lov om kommunal indsats for unge under 25 år.) kommenteret Beskæftigelsesindsatslove Beskæftigelsesindsats X
Kommunefinansieringslov (Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne) kommenteret Forvaltningslove Sagsbehandling X
Kommunestyrelseslov (Lov om kommunernes styrelse) X
Konkurslov (Gældssanering) (Konkurslov) §§ 197-237 Familieforhold og civilret
Lejelov (Lov om leje) Familieforhold og civilret (§§ 55, 77 og 78) -
Ligebehandlingslov (Lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselorlov m.v.) kommenteret Sygdoms- og barsellove mv. Sygdom og barsel
Ligebehandlingsnævnslov (Lov om Ligebehandlingsnævnet) Servicelove, Udlændingelove, Sygdoms- og barselslove mv.
Lønindeholdelseslov (Lov om Det Fælles Løn­indeholdelsesregister) Sagsbehandling
Menneskerettighedskonvention (Lov om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention) Sagsbehandling X
Nemrefusion-lov (Lov om digital løsning til brug for anmeldelse af sygefravær og anmodning om refusion og tilskud m.v. (Nemrefusion) kommenteret Sygdoms- og barsellove mv. Sygdom og barsel
Offentlighedslov (Lov om offentlighed i forvaltningen) kommenteret Forvaltningslove Sagsbehandling X
Offererstatningslov (Lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser) Familieforhold og civilret
Ombudsmandslov (Lov om Folketingets Ombudsmand) Sagsbehandling X
Pensionslov (Lov om social pension) kommenteret Pensionslove Social pension X
Psykiatrilov (Lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v.) kommenteret X
Repatrieringslov (Repatrieringslov) kommenteret Udlændingelove
Retsplejelov (uddrag) (Lov om rettens pleje) (§§ 1-21, 27 a-b, 60-61, 95-118 e, 168-195, 224-248, 323-336, 448-475 i, 478-486, 507-527, 536-537, 596-626, 686-693, 745 e, 750-754 e, 771-772, 808-830, 1018 Forvaltningslove (Kapitel 31 (§§ 323-336) og Kapitel 75 (§§ 808-811)) Bistand til børn og unge (§§ 115-115 a, §§ 821 a-g) - Familieforhold og civilret (Kapitel 31 (§§ 323-336), Kapitel 42-42 a (§§ 448-456 o), Kapitel 45 (§§ 478-486), Kapitel 47 (§§ 507-527)) - Sagsbehandling (Kapitel 31 (§§ 323-336) og Kapitel 75 (§§ 808-811)) -
Retssikkerhedslov (Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område) kommenteret Forvaltningslove Voksne handicappede og ældre §§ 30-37 a & § 87) - Sagsbehandling X
Rygelov (Lov om røgfri miljøer) Sundhedslove Dagtilbud til børn og unge
Seniorjoblov (Lov om seniorjob) kommenteret Beskæftigelsesindsatslove Beskæftigelsesindsats
Seniorpensionsenheden (Lov om Seniorpensionsenheden) Pensionslove Social pension X
Seniorpræmielov (Lov om en skattefri seniorpræmie) kommenteret Pensionslove Social pension -
Servicelov (Lov om social service) kommenteret Servicelove Bistand til børn og unge (§§ 1-78, §§ 82 a-84, § 86, §§ 101-101 a, §§ 112-117 & §§ 137 a-196) - Familieforhold og civilret (Kapitel 27: §§ 152-155 b) - Voksne handicappede og ældre (Afsnit I-III - §§ 1-18 a) og Afsnit V-IX - §§ 79-141, §§ 148-151 c, §§ 161-166, §§ 173-196) X
Sociale Investeringsfond Lov om Den Sociale Investeringsfond Forvaltningslove -
Socialpædagogisk ledsagelse – lov (Lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie) kommenteret  Servicelove Voksne handicappede og ældre X
Socialt frikortslov (Lov om forsøg med et socialt frikort) Servicelove Voksne handicappede og ældre -
Socialtilsynslov (Lov om socialtilsyn) kommenteret Servicelove Sagsbehandling X
Specialundervisningslov (Lov om specialundervisning for voksne) Voksne handicappede og ældre
Stofmisbrugslov (Lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling) kommenteret Bistand til børn og unge X
Straffelov (Straffeloven) Forvaltningslove (§§ 152-152 f, §§ 263-264 d, § 279 og §§ 289-289 a) Bistand til børn og unge (§§ 15, 33, 74 a, § 81 & 82-83) - Sagsbehandling (§§ 119-119 a, §§ 152-152 f, §§ 263-264 d, § 279 & §§ 289-289 a, § 291) X (§ 141, §§ 144-145, §§ 152-152 f, §§ 156-157, § 263, § 277, § 279 & §§ 289-289 a)
Sundhedsautorisationslov (Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed) kommenteret Sundhedslove
Sundhedsklage- og erstatningslov (Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet) kommenteret Sundhedslove
Sundhedslov (Sundhedsloven) kommenteret Sundhedslove Bistand til børn og unge (§ 142) - Voksne handicappede og ældre (Kapitel 66 - §§ 212-221) X (Kapitel 1-11 (§§ 1-51), 13-15 a (§§ 57-73 i), 17-18 (§§ 79-85) 34-42(§§ 118-157 a))
Sygedagpengelov (Lov om sygedagpenge) kommenteret Sygdoms- og barsellove mv. Sygdom og barsel X
Tvangsindgrebslov (Lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter) Forvaltningslove Sagsbehandling X
Udbetaling Danmark - lov (Lov om Udbetaling Danmark) kommenteret Sagsbehandling X
Uddannelsesudgiftslov (Lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m.) kommenteret Beskæftigelsesindsatslove Beskæftigelsesindsats X
Udlændingelov (Udlændingeloven) kommenteret Udlændingelove Familieforhold og civilret (Kapitel 1-6 – §§ 1-37 e) X (§§ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 a-c,11, 17, 18 og 19)
Udlændinges uddannelseskvalifikationer - lov (Lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v.) Udlændingelove
Ungdomskriminalitetslov (Lov om ungdomskriminalitet) kommenteret Servicelove Bistand til børn og unge -
Varigt inhabile (Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile) kommenteret - Voksne handicappede og ældre - Bistand til børn og unge X
Veteranjoblov (Lov om jobordning for veteraner) Beskæftigelsesindsatslove Beskæftigelsesindsats X
Voksen- og ordblindeundervisningslov (Lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne) kommenteret Voksne handicappede og ældre
Voksenansvarslov (Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge) kommenteret Servicelove Bistand til børn og unge X
Voksenuddannelsesstøttelov (Lov om statens voksenuddannelsesstøtte) Beskæftigelsesindsats
Værgemålslov (Værgemålslov) Familieforhold og civilret X
Ægtefællepensionslov (Lov om bevarelse af ret til ægtefællepension ved separation og skilsmisse) Familieforhold og civilret
Ægtefælleskiftelov (Lov om ægtefælle­skifte m.v.) Familieforhold og civilret
Ægefælleøkonomilov (Lov om ægtefællers økonomiske forhold) - Familieforhold og civilret X
Ægteskabslov (Lov om ægteskabs indgåelse og opløsning) kommenteret Familieforhold og civilret X