Socialret§lovsamlingen

Stykpris v/ 1 stk. 439,00 DKK

Stykpris v/ 5 stk. 395,10 DKK 439,00 DKK Stykpris v/ 10 stk. 351,20 DKK 439,00 DKK


Da bogen er lavet specielt til socialrådgiverstuderende, er der ingen studierabat.

  • 499 sider
  • 439 kr. Prisen er uændret 439 kr. Den har tidligere været 399 kr. + porto 40 kr., som nu er indregnet i prisen.
  • September 2021
  • ISSN 2245-5728
  • Folderen Aktuelle beløb vedlægges uden beregning

Indholdsfortegnelsen kan ses her.Bogen er lavet til brug for socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet og indeholder de vigtigste af de love, der anvendes på socialrådgiverstudiet, dels sociale love og dels de forvaltnings- og familieretlige love, der er vigtige for det sociale område.

Lovene omfatter gældende lovtekst og ved de vigtigste love henvisning ved hver paragraf til bekendtgørelser, vejledninger mv.

Bogen er redigeret af juraunderviserne ved socialrådgiveruddannelsen, Aalborg Universitet.

 

Indhold:

adoptionslov
lov om aktiv socialpolitik (aktivlov)
lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (arbejdsløshedsforsikringslov)
lov om arbejdsskadesikring - uddrag (arbejdsskadelov)
lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselsloven) (barselslov)
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (beskæftigelsesindsatslov)
lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (beskæftigelsesorganiseringslov)
lov om en børne- og ungeydelse (børne- og ungeydelseslov)
lov om børns forsørgelse (børneforsørgelseslov)
lov om børnelov (børnelov)
børnekonventionen (børnekonvention)
lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (børnetilskudslov)
lov om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere (børnetilskud, midlertidigt - lov)
lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven)
forvaltningslov (forvaltningslov)
lov om forældreansvar (forældreansvarslov)
lov om fremtidsfuldmagter (fremtidsfuldmagtslov)
Danmarks Riges Grundlov  (grundlov)
lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap (handicapforskelsbehandlingslov)
lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (handicapkompensationslov)
FN’s konvention om handicap (handicapkonventionen)
lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationslov)
lov om kommunal indsats for unge under 25 år (kommunal ungeindsatslov)
lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne (kommunefinansieringslov)
lov om kommunernes styrelse (kommunestyrelseslov)
lov om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (menneskerettighedskonvention)
lov om offentlighed i forvaltningen (offentlighedslov)
lov om Folketingets Ombudsmand (ombudsmandslov)
lov om social pension (pensionslov)
lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. (psykiatrilov)
lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedslov)
lov om Seniorpensionsenheden (seniorpensionsenheden)
lov om social service (servicelov)
lov om socialpædagogisk ledsagelse under ferie (socialpædagogisk ledsagelse - lov)
lov om socialtilsyn (socialtilsynslov)
lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling (stofmisbrugslov)
borgerlig straffelov - uddrag (straffelov )
Sundhedsloven - uddrag (sundhedslov)
lov om sygedagpenge (sygedagpengelov)
lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter (tvangsindgrebslov)
lov om Udbetaling Danmark (Udbetaling Danmark - lov)
lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. (uddannelsesudgiftslov)
Udlændingeloven - uddrag (udlændingelov)
lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet (ungdomskriminalitetslov)
lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile (varigt inhabile, tvang - lov)
lov om jobordning for veteraner (veteranjoblov)
lov om voksenansvar for anbragte børn og unge (voksenansvarslov)
værgemålslov (værgemålslov)
lov om beskyttelse af whistleblowere