Historien om FORLAGET JURAINFORMATION§

Forudsætningerne

Et forlag etableres ikke ud af den blå luft – og slet ikke et juridisk orienteret forlag. Baggrunden for Forlaget Jurainformation§ var dels min baggrund som cand.jur. og 10 års ansættelse fra 1970 til 1980 i først det daværende Socialministerium og siden det daværende Arbejdsministerium samt 15 års undervisning bl.a. i socialret på Den Sociale Højskole i København og på Forvaltningshøjskolens socialformidleruddannelse. En udstationering i 2 år på Kofoeds Skole og mange års arbejde som bestyrelsessekretær på skolen samt arbejde som administrativ sekretær for bl.a. Børnekommissionen bør også nævnes.

I 1976 var jeg med til at lave Schultz Sociale Love, hvilket førte til en ansættelse som redaktionschef for det juridiske område hos Schultz Forlag fra 1980 til 1982 og derefter frem til 1985 på andre forlag.

Etableringen af forlaget i 1985

Drevet af lysten til at gøre det bedre end de etablerede forlag kom springet ud på det dybe vand i 1985, hvor jeg var 42 år. Et samarbejde med lærerne ved de daværende skoler for plejehjemsassistenter førte til løsbladssamlingen Regelsamling for plejehjemsassistenter, som med uddannelsesreformen i 1990 på social- og sundhedsområdet blev til Håndbog for social- og sundhedspersonale. Sideløbende hermed udvikledes Regelsamling for social- og sundhedspersonale, som senere blev erstattet af lovbogen Voksne handicappede og ældre, jf. nedenfor om lovbøger.

Et andet produkt holdt det nystartede forlag oven vande: Socialforvaltningens Regelsamling, som blev lavet for Kommuneinformation (Kommunernes Landsforening) og straks fik stor succes ved udgivelsen i 1986 ved at sætte nye standarder for løsbladslovsamlinger, bl.a. gennem kommentarspalten til lovparagrafferne. Dette samarbejde ophørte i 1993. I tilslutning hertil udgav vi selv Socialforvaltningens Sundhedslove i 1 bind udgivet, redigeret af fuldmægtig Margit Ulmer, Sundhedsministeriet, omfattende den del af den primære sundhedstjeneste, som administreres af kommunerne. Den ophørte i 2003.

Her må også lige bemærkes, at forlaget blev født med navnet Ret§information. Det stødte imidlertid Sekretariatet for retsinformation, og med kvalificeret juridisk indgriben blev navnet ændret til Jurainformation§ Forlags- kursus- og konsulentvirksomhed – og senest blot Forlaget Jurainformation§.

Igennem forlagets nu 37 år har vi udgivet mange forskellige bøger, periodica og elektroniske løsninger, som nærmere beskrives nedenfor. Aktuelt er indtil videre følgende udgivelser tilbage: Aktuelle beløb, lovhæfter, lovbøger, Socialret§lovsamlingen, periodiske udgivelser i lovbemærknings-serien, lige som vi i beskedent omfang laver specialfremstillede lovsamlinger for andre.

På forlagets hjemmeside www.jurainformation.dk findes yderligere oplysning om nedenstående udgivelser og det aktuelle indhold af dem.

Lovhæfter og lovbøger

I 1998 udgav vi de første lovhæfter, hvor lovparagrafferne suppleres med henvisninger til de relevante beløb, bekendtgørelser og vejledninger mv. samt de seneste 3 års lovændringer. Fra januar 2018 er brugervenligheden forøget ved at ændringer i forhold til seneste udgave ved hver enkelt paragraf er markeret med rød skrift, at det bagved liggende lovforslag til lovændringerne er anført, og at alle gældende principafgørelser fra Ankestyrelsen er nævnt.

De 8 lovhæfter udgives halvårsvis i januar og juli.

I 1999 kom så lovbøgerne, som der er 9 af. De indeholder relevante love inden for den enkelte lovbogs område og med samme informationer som i lovhæfterne, men indeholder yderligere de bekendtgørelser og vejledninger mv., som knytter sig til lovene.

Som eksterne redaktører har vi (eller har haft) professor MSO John Klausen, Ålborg Universitet, socialkonsulent Annette Køhler, Scleroseforeningen, konsulent Nell Rasmussen, konsulent Susanne Koch Larsen, juridisk konsulent Bente Adolphsen, Seminarer DK, og kontorchef Marianne Zerlang, Danica Pension.

Lovbøgerne bruges bl.a. som undervisningsmateriale på Forvaltningshøjskolens socialformidleruddannelse. Lovbøgerne udgives halvårsvis i februar og august.

Aktuelle beløb

Beløb på velfærdsområdet dækkes af folderen "Aktuelle beløb", som har været udgivet siden 1994 og udkommer hvert år i juni og i februar (endelig udgave) måned med beløb pr. hhv. 1. juli og 1. januar.

Igennem de seneste mange år har de uundværlige eksterne redaktører været fhv. kontorchef i Esbjerg Kommune Ole Mortensen, kontorchef Marianne Zerlang, Danica Pension og socialkonsulent Annette Køhler, Scleroseforeningen.

Nyhedsbreve

Der blev også lavet en række nyhedsbreve, som eksisterede i 23 år frem til udgangen af 2007. Formålet var at informere om lovændringer, nye regler og afgørelser samt ny viden i form af bøger, forskningsrapporter og artikler samt andet relevant materiale på de respektive områder, bl.a. pressemeddelelser. Det drejede sig om Nyhedsbrev for social- og sundhedssektor, Nyhedsbrev for ældre- og handicapområdet, Nyhedsbrev for dagtilbud samt – i samarbejde med foreningen af lægekonsulenter – Nyhedsbrev for lægekonsulenter. I 2005 ændrede de format og titler til: Voksne, Børn – unge – familier og Handicappede – sindslidende – ældre.

Ophøret af nyhedsbrevene, som igennem årene havde en bred og trofast læserkreds med samlet flere tusinde abonnenter, var en kombination af nedgang i abonnenttal, specielt hos kommuner, bl.a. som følge af kommunalreformen, stigende informationsmængder, det offentliges øgede informationsindsats, sagsbehandlernes arbejdspres og de ændrede arbejdsgange, stigende specialisering og tilsvarende reduktion af generalistholdninger, herunder manglende tid og lyst til at holde sig orienteret mere generelt om eget arbejdsområde og velfærdsområdet og samfundet i almindelighed.

Nogle af informationerne bringes løbende via vores nyhedsmail, som blev udsendt indtil 1. oktober 2022, og hjemmesiden Socialjura, jf. ndf.

Socialrådgiverregelsamlinger

Et ønske fra lærerne på socialrådgiveruddannelsen i Århus førte i 2002 til en løsbladslovsamling i 2 bind målrettet socialrådgiveruddannelsen. Den ophørte i februar 2015, men ideen er videreført med den nedenstående Socialret§lovsamling i fastbind.

Socialret§lovsamlingen

Siden september 2012 har vi udgivet Socialret§lovsamlingen, som er lavet til brug for socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet og er redigeret af juraunderviserne professor MSO John Klausen, lektor Trine Schultz og ekstern lektor Nina von Hielmcrone.

Lovsamlingen udkommer 2 gange årlig ved semesterstart og bruges også af andre professionshøjskoler, som udbyder socialrådgiveruddannelsen, samt af andre, som ønsker en overskuelig trykt lovsamling.

Bogen indeholder de vigtigste af de love, der anvendes på socialrådgiverstudiet, dels sociale love og dels de forvaltnings- og familieretlige love, der er vigtige for det sociale område.

Lovene omfatter gældende lovtekst og ved de vigtigste love henvisning ved hver paragraf til bekendtgørelser og vejledninger mv.

Seniorhåndbogen og andre håndbøger

I 1987 kom forlagets største kommercielle succes På pension og efterløn!, hvis forfatter var socialrådgiver Carsten Riis ansat i det daværende typografforbund og siden som socialpolitisk konsulent i HK Danmark. Bl.a. takket være omtale i BT herunder ”spiseseddel: Pensionist sparer 1.000 kr. ved at købe bog til 68 kr.” blev der på 3 mdr. solgt ca. 20.000 eksemplarer.

Carsten Riis: På pension – håndbog for pensionister / fra 1996 På pension og efterløn – pensionisternes – pensionisternes håndbog. 1987-2001. 112 – 156 s. 65 – 120 kr.

I januar 2003 kom så afløseren: "Seniorhåndbogen" skrevet af socialrådgiver Marianne Zerlang og pensionsrådgiver Kenneth Handgaard. Det stadig mere omfattende redaktionelle arbejde og nedgang i salget, bl.a. på grund af de øgede muligheder for at søge information på nettet førte til håndbogens ophør i 2008. Man da var der også solgt flere end 115.000 bøger.

Marianne Zerlang & Kenneth Handgaard: Seniorhåndbogen. 1.-6. udgave 2003 – 2008. 170 – 176 s. 149 kr.

Der er også lavet andre håndbøger, bl.a. et socialleksikon, en social almanak, en social kalender, en syge- og barseldagpengehåndbog, en revalideringshåndbog, en håndbog og et kompendium om arbejdsløshedsforsikring samt en bog om tilbagebetaling af sociale ydelser. Senest er i 2009 udgivet Unge i mistrivsel (redigeret af socialrådgiver Laila Walther) og i 2011 Socialret Opholdskommune Refusion (af specialkonsulent Mikael Kielberg, Ankestyrelsen). Se i øvrigt bilaget med oversigt over udgivelserne.

Lovbemærknings-serien

De nye sociale love 1/7 1998 førte i 1997 til udgivelsen Ny sociallovgivning, hvor lovbemærkningerne er sat sammen med de respektive paragraffer fra forlagets lovhæfter, hvor der ved siden af lovteksten er henvisninger til bekendtgørelser og vejledninger mv. Udgivelsen skiftede senere navn til Sociallovgivning + årstal.

Tilsvarende førte de nye beskæftigelsesindsatslove fra 1/7 2003 til Ny beskæftigelsesindsatslovgivning, som efterfølgende kom til at hedde Forsørgelses- og beskæftigelseslovgivning + årstal.

Omfattende lovændringer og -revisioner har medført andre tilsvarende udgivelser som Førtidspensionsreformen (2001) og Ny pensionslovgivning 2002 Førtidspensionsreformen, Ny beskæftigelsesindsatslovgivning 2003, Ny arbejdsskadelovgivning 2003, Anbringelsesreformen 2006, Kommunalreformen 2007, Sundhedslovgivning 2007, Barnets reform og ny indsats for unge (2010), Kontanthjælpsreformen 2013-2014, Fleksjob- og førtidspensionsreformen 2013-2014 og Sygedagpengereformen 2014-2015.

Et faldende antal abonnenter og en øget redaktionel arbejdsbyrde som følge af fortsat stigende og mere og mere komplicerede lovændringer betød, at Sociallovgivning og Forsørgelses- og beskæftigelseslovgivning sidste gang udkom i efteråret 2017.

Men der udgives efter behov særudgaver ved omfattende lovændringer eller -revisioner, hvilket senest er sket i juli 2019 i forbindelse med den nye beskæftigelsesindsatslovgivning fra 2020: Ny beskæftigelsesindsatslovgivning 2020.

Det Sociale Skuffedarium

En samlet elektronisk løsning for hele velfærdsområdet blev udsendt i 1999 på CD – månedligt eller kvartalsvis. Det opdelte hele velfærdsområdet mv. i ca. 215 forskellige emner og omfattede ca. 150 love, 1.200 bekendtgørelser og vejledninger mv., ca. 3.000 gældende principafgørelser suppleret af ca. 30.000 redaktionelle stikord. Da CD-mediet kom i tilbagegang, ophørte Skuffedariet i august 2013.

Socialjura

Den stigende brug af internettet førte til, at der i 2004 blev påbegyndt en internetbaseret samling af al jura på velfærdsområdet og de tilgrænsende områder på tværs af de forskellige ministerier mv. En menuoversigt viser, hvilke emner hjemmesiden omfatter fordelt inden for 4 hovedområder: Generelt, Børn – unge – familier, Voksne, Handicappede – sindslidende – ældre.

Hvert emne omfatter efter redaktionel og teknisk revision i 2012 love, ændringslove og regler. Emnet er opdelt i Opslag, som omfatter alle gældende love og regler, mens Nyheder omfatter, hvad der er udsendt 2 måneder tilbage.

Hjemmesiden omfatter tillige pressemeddelelser fra de seneste 3 måneder.

Månedlig nyhedsmail

Siden 2008 og foreløbig indtil 1. oktober 2022 er der udsendt en Nyhedsmail ca. 10 gange om året, hvor der blev orienteret om nye udgivelser og med gratis netadgang til love/lovændringer og regler (bekendtgørelser og vejledninger mv.) via Socialjura, jf. ovf.

Nyhedsmailen informerede også om udsendte pressemeddelelser på hele velfærdsområdet (social- og beskæftigelse mv.), ny statistik fra Danmarks Statistik, nye principafgørelser fra Ankestyrelsen samt juridisk litteratur på området. Tilmelding via www.jurainformation.dk.

Konferencer

Vi har siden 1996 holdt den velfærdsjuridiske fane højt gennem 2-dages konferencer hvert efterår på Hotel Nyborg Strand med fokus på indkomstoverførsler og sagsbehandling. Konferencen blev en institution, som hvert år samlede op mod 200 deltagere, hvoraf mange var faste deltagere. Formålet var at formidle og debattere viden om aktuelle juridiske og velfærdspolitiske problemstillinger og herunder skabe kontakt mellem de centrale myndigheder og praktikerne i kommuner, foreninger m.fl. samt undervisere på socialrådgiveruddannelsen. Med stigende vanskeligheder med at skaffe oplægsholdere fra bl.a. Ankestyrelsen og andre centrale myndigheder på området, vanskeligheder for nogle interesserede med at skaffe finansiering hos arbejdsgiver o.l. til deltagelse og deraf følgende faldende deltagerantal, medførte en beslutning om konferencens ophør i 2017 trods det forhold, at kursusprisen var markant lavere end andre kursusudbyderes. Og så betød det naturligvis også noget, at mange statslige myndigheder udbyder gratis kurser og konferencer.

Her bør nævnes de ordstyrere, som har bidraget til den kvalificerede debat: Carsten Andersen (formand for Dansk Socialrådgiverforening), John Lange Jacobsen (formand for Marie-hjemmene og tdl. forstander på Kofoeds Skole), Frank Ebsen (lektor på Professionshøjskolen Metropol) samt senest Knud Vilby (journalist, forfatter og tdl. formand for Socialpolitisk Forening).

Der har også været afholdt andre konferencer på ældre- og handicapområdet og på børneområdet med faglig succes men uden tilstrækkelig tilslutning.

Kurser

I en lang række år arbejdede forlaget sammen med primært kommuneforeningernes kursusafdelinger, specielt den i Storstrøms Amt, hvor Aase Damsø var leder. Vi bidrog med kompetente oplægsholdere og undervisningsmateriale, og samlet blev det til langt over 100 kurser over hele landet, specielt i forbindelse med ny lovgivning.

Også samarbejdet med Omsorgsorganisationernes Samråd om kurser for ældreråd, som skete sammen med socialrådgiver, kontorchef Marianne Zerlang, Danica Pension, og bragte os vidt omkring i landet.

Konsulentbistand

Samtidig ydede vi konsulentbistand om den sociale lovgivning og hjælpemidlerne her både i konkrete situationer og mere permanent til bl.a. Danmarks Apotekerforening siden 1999 ved at redigere Apotekets Regelsamling, tidligere LO-skolen samt Fagbevægelsens Interne Uddannelse (FIU).

Hvor har vi boet?

Forlaget startede i 1985 i lejede lokaler i Hørsholm. Et par år efter flyttede forlaget i forbindelse med ny privatbolig hjem til kælderlokaler dér i Nivå. I 1990 rykkede vi så ind til Nørregade i København, hvorfra vi i 1993 flyttede til Forlagshuset på Bygmestervej i Københavns Nordvestkvarter. Med flere ansatte var der behov for mere plads, som vi fandt 1998 på Sommerstedgade på Vesterbro. Men med færre ansatte faldt pladsbehovet, og i 2007 flyttede vi ind til Trommesalen (Vesterbrogade) også på Vesterbro. Dér holdt vi til indtil september 2017, hvor forlaget flyttede ud til det trykkeri, som i mange, mange år har været vores faste og gode samarbejdspartner nemlig Eurographic Danmark, som aktuelt er en del af den nu tyskejede Scandinavian Print Group.

Redaktører og medarbejdere

Vi har gennem årene haft et antal dygtige og engagerede medarbejdere. Et par enkelte bør nævnes:

Først og fremmest Linda á Hálvmørk, som siden 1995 med en bemærkelsesværdig energi og loyalitet har fungeret som forlagets aldeles uundværlige sekretær. Før Linda havde Kirsten Nielsen en tilsvarende funktion i perioden indtil 1994.

Som andre medarbejdere bør nævnes Aase Damsø, Rikke Søndermølle, Lisbeth Kofoed, Jytte Pagh, Tina Jørgensen og Mona Hansen.

Tidligere forstander for Kofoeds Skole og formand for Mariehjemmene John Lange Jacobsen var til sin død i 2005 en yderst værdifuld konsulent og loyal støtte for forlaget.

Vi har gennem årene haft et udbytterigt samarbejde med en række fagpersoner på det velfærdspolitiske område dels som eksterne redaktører (omtalt under ovn. udgivelser) og dels som led i erfaringsudveksling og inspiration. Her skal særlig nævnes socialrådgiver Hanne Reintoft, socialrådgiver Bettina Post, og tdl. kommitteret hos Folketingets Ombudsmand Jon Andersen.

Status

Jurainformation har altid været et lille forlag med kun få ansatte og har aldrig modtaget nogen form for offentlig eller privat støtte. Men vi har gennem årene haft mange samarbejdspartnere i et veludbygget netværk af forfattere, redaktører og bidragydere samt et godt samarbejde med myndigheder, organisationer og foreninger.

Men selv om vi er et lille forlag, så tillader vi os at tro, at de fleste på velfærdsområdet kender os for et eller andet produkt. Vi har gennem årene haft op mod 10.000 personer, foreninger, institutioner og myndigheder som kunder.

Gennem de senere år har det juridiske arbejde på social- og beskæftigelsesområdet mv. i betydelig grad skiftet karakter. Regelmængden er forøget, tilsvarende detaljeringsgraden, og retsforskrifternes levetid er dramatisk forkortet. Hertil kommer, at der fra centralt hold i langt højere grad end tidligere fastsættes både juridiske og metodemæssige rammer for sagsbehandlingen. Sagsbehandlingen i kommunerne er også i betydelig grad præget af elektroniske hjælpemidler, og digitaliseringen har muliggjort en meget detaljeret og kompliceret regeludstedelse. Endelig er holdningen hos dele af personalet måske også under forandring i retning af en mere lønmodtagerorienteret indstilling væk fra det faglige engagement og det store bankende hjerte påvirket af overordnet styring.

Og så har mange kommuner, af bl.a. sparegrunde, også reduceret indkøb af juridiske hjælpemidler og adgangen til at deltage i kurser og konferencer. Det fører undertiden til henvendelser på forlaget, hvor sagsbehandlere køber trykt lovstof for egne midler!

Så selv om borgernes retssikkerhed fylder meget i den politiske debat, så er virkeligheden nok, at kendskabet til og arbejdet med juraen ikke gennem årene er blevet bedre, og at mange borgere fortsat – eller måske endda i stigende grad – føler sig fremmedgjort i forhold til det offentlige. Og det kan befrygtes, at etableringen af Udbetaling Danmark og planerne om digitalisering af al borgerkontakt vil forstærke den udvikling.

Epilog

I 2022 lykkedes det så at finde en person, der kan se mulighederne i og har forudsætningerne for at videreføre forlaget, så fra 1. oktober 2022 er forlaget overtaget af Line Svendsen, der er i slutningen 30’erne og tidligere har været juridisk konsulent i Odense kommune og nu er ansat i en virksomhed, som supporterer kommunerne. Hun og hendes mand er bosiddende i Svendborg Kommune, som herefter er forlagets hjemsted. Det praktiske arbejde vil dog fortsat ske i Vallensbæk hos Linda á Hálvmørk hos vores mangeårige samarbejdspartner omkring trykning mv. Eurographic Danmark. Jeg er sikker på, at Line og Linda vil fortsætte i samme ånd, som har præget forlaget i de foregående 37 år. Og herefter kan jeg trygt blive fuldtidspensionist – i en alder af 79 år er det vel også passende og på tide.

Oktober 2022

Erik Vølund Mortensen

Fhv. forlægger, cand.jur.

 

B I L A G

Håndbøger

Mikael Kielberg: Socialret Opholdskommune Refusion. 83 s. August 2011.

Laila Walther (red.): Unge i mistrivsel. Viden og metoder i arbejdet med udsatte unge. 173 s. 150 kr. Februar 2009.

Nina von Hielmcrone: Tilbagebetaling af sociale ydelser – et erstatningsretligt perspektiv. 46 s. 95 kr. August 2002.

Connie Solbjerg: Håndbog om syge- og barseldagpenge. 99 s. 95 kr. Oktober 1996 – 107 s. 125 kr. Juni 1999.

Gunna Aabak: Håndbog om revalidering. 136 s. Maj 1999.

Jette Hansen: Oversigt over ny sociallovgivning 1. juli 1998. 56 s. 80 kr. 2. udgave. Maj 1998.

Socialretlige hjørner 1990-1995. Redigeret af Lis Sejr. 104 s. 75 kr. August 1995.

Peter Bidstrup: Skilsmissehåndbogen. 142 s. 145 kr. September 1991.

John Peter Andersen: Anpartsselskaber. 118 s. 145 kr. September 1991.

Søren Peter Olesen: Arbejdsløshedsforsikring. 111 s. 110 kr. November 1988.

Social- og sundhedsuddannelserne

Steen Christiansen: Praktikbogen – få bedre udbytte af praktikken i social- og sundhedsuddannelserne. 2. udgave. 40 s. 50 kr. Marts 2001 – 3. udgave. 54 s. 75 kr. Januar 2006.

Steen Christiansen: Pædagog praktik – få bedre udbytte af praktikken i social- og sundhedsuddannelserne 56 s. 55 kr. Februar 1997.

Steen Christiansen: Praktikbogen – få bedre udbytte af praktikken i social- og sundhedsuddannelserne. 48 s. 50 kr. Januar 1995.

Helle Krogh Hansen: Udtryk indtryk – bidrag til en bedre praktikvejledning. 40 s. 45 kr. Oktober 1992.

Helle Krogh Hansen: Uddannelsesbogen. 28 s. 24 kr. Februar 1991.

Periodica

Rikke Søndermølle & Erik Vølund Mortensen: Socialleksikon. 1998 – 2003-2004. 6 udgaver. 206 s. – 322 s. 175 kr. – 190 kr. Oktober 1998 – Februar 2004.

Social Almanak senest 1998 – 1999. 50 kr. Oktober 1996 – December 1998. Tillige særudgave 1998 til Lænke-ambulatorierne i Danmark.

Social Kalender senest 1996. 50 kr. November 1995.

Viggo Knude (red.): Social administration Håndbog om social sagsbehandling 1987-88. Senest august 1987. 320 s. 244 kr.

Viggo Knude & Peter Voldby (red.): Social sikring Håndbog om den sociale sikringslovgivning 1987-88. Senest august 1987. 524 s. 292,80 kr.

Glen Varmer (red.): Social bistand Håndbog om bistandsloven 1987-88. Senest august 1987. 561 s. 292,80 kr.

Erik Vølund Mortensen (red.): Håndbog i sociallovgivning 1985-86. Senest august 1985. 277 s. 183 kr.